SKS Kalite Yönetimi

Kalite Yönetim Birimi Faaliyetleri

 • Doküman yönetimi,
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaların takibi,
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçlerinin yönetimi,
 • Bölüm kalite sorumlularının çalışmalarının koordinasyonu,
 • Her ay yatan, ayaktan, acil hasta memnuniyet anketlerinin yapılması ve sisteme girişlerinin sağlanması.
 • Yılda bir çalışan memnuniyet anketlerinin yapılması,
 • Anket sonuçlarının değerlendirilmesi ve üst yönetime sunulması,
 • Bölüm hedeflerine yönelik analiz sonuçlarının değerlendirilmesi,
 • Öz değerlendirme sürecinin planlanması ve yönetimi,
 • Hastane verimlilik yerinde değerlendirme rehberi doğrultusunda standartların takibi,
 • Sağlıkta kalite standartlarının takibi,
 • Düzeltici önleyici faaliyet sürecinin yönetimi,
 • İstenmeyen olay bildirimi ile ilgili süreçlerin takibi,
 • Risk yönetimine ilişkin süreçlerin takibi,
 • SKS kapsamında oluşturulan komitelerin organizasyonu ve yönetilmesi,
 • Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgilerin değerlendirilmesi ve sonuçların üst yönetim ile paylaşılması
 • Kurumda uygulanacak olan projelerde, ilgili kriterler dahilinde katkı sağlamakla görevlidir.

24 Mayıs 2022